Ügyfélszolgálat és megrendelés: (06 1) 5333 777  

Általános szerződési feltételek


ÁSZF Általános Szerződési feltételek
Információ

A jelen általános szerződési feltételek valamennyi, a www.cell-1.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható árucikkre érvényesek.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, nem kerül ikatásra, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A Webshop nem áll semmilyen magatartási kódex rendelkezései alatt.

Ön a Webáruház használatával illetve a regisztrációval elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A szerződő partner

A szerződés az M&D product placement GmbH Magyarországi Fióktelepével (a továbbiakban M&D product placement) jön létre.

Név: M&D product placement GmbH Magyarországi Fióktelep
Üzleti tevékenység helye: 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 24.
Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzékszám: 01-17-000869
Adószám: 25055739-2-43
Számlaszám: 10918001-00000074-51130007
IBAN: HU47 1091 8001 0000 0074 5113 0007
SWIFT / BIC: BACXHUHB
Telefonszám: 00 36 1 5333 777 (normál díjszabással hívható)
E-mail: info@cell-1.hu

2. A szerződés létrejötte

Szerződést a Webáruházban kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

A megrendelni kívánt termék vagy szolgáltatás részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, a kosár ikon mellett megjelenik a kiválasztott termékek száma, kiválaszthatja a megrendelendő termékek mennyiségét. Ha tovább kíván nézelődni a Webáruházban, akkor térjen vissza a „Termékeink” menüpontra, ahonnan további termékeket választhat ki és rendelhet meg, vagy a „Kosár” gombra kattintva visszatérhet a korábban rendelésre kijelölt termékekhez. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból, majd ha minden rendben talált, akkor elkezdheti a megrendelés leadását és bejelentkezhet fiókjába illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Amennyiben a számlázási cím eltér a szállítási címtől kérjük ezt jelölje. Amennyiben meghatározta, hogy regisztrálva ("Fiók létrehozás" vagy ha van már fiókja a "Regisztrált már?" részen belépve) illetve regisztráció nélkül ("Fizetés vendégként regisztráció nélkül" zöld felirat). Ezt követően el kell fogadni a Vásárlási feltételeket majd a kívánt fizetési módot kell kiválasztania rendelkezésre álló lehetőségek közül. Megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatit a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megerősítem rendelést” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el.

A „Vissza” feliratra kattintva lehetősége van a menüsorban történő visszalépésre.

Amennyiben Ön az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megerősítem rendelést" gombra rákattintott, akkor Ön megrendelést ad le, mely ajánlatnak minősül.

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

Miután elküldte megrendelését, az ajánlat megérkezését legkésőbb 2 munkanapon belül automatikus e-mailben visszaigazoljuk Önnek, mely automatikus email megerősíti, hogy a megkaptuk az Ön által elküldött megrendelést. Az automatikus email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Amennyiben a megrendelt áruból nem rendelkezünk raktárkészlettel, a lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a kiszállítási idő tisztázása érdekében.

Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4. Elállási jog

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a. a terméknek,
b. több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
c. több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d. ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül (a továbbiakban együttesen: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az M&D product placement részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a csomaghoz mellékelt mellékelt vagy a következő linken Elállási Nyilatkozat PDF keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Fogyasztó a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Fogyasztó nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi az M&D product placement-nek.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét vesszük figyelembe a határidő számítás szempontjából. Kérjük, levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14 nap) elküldi elállási nyilatkozatát.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket az 1. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

Ha a Fogyasztó több mint egy terméket rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék M&D product placement címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó az M&D product placement által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Az M&D product placement jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot vesszük figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.1. Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő az M&D product placement, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Fogyasztó személyére szabtak,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. kozmetikai termékek)
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac M&D product placement által nem befolyásolható ingadozásától függ.

A visszaküldendő áruhoz Fogyasztónak mellékelnie kell a számlát, és minőségbiztosítási okokból kérjük a visszaküldés okát is. Amennyiben nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését. A következő címre küldje vissza a csomagot:

M&D product placement GmbH Magyarországi Fióktelep
1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 24

Amennyiben kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Email: info@cell-1.hu

Tel.: 06 1 5333 777*
*(normál díjszabással hívható)

5. Árak és szállítás

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt az M&D product placement. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, e-mailben fogja az M&D product placement Önt erről tájékoztatni.

6. Szállítási költségek

Megrendelésenként szállítási díjat az alábbiak szerint számítunk fel:
-3 kg-ig 990 Ft/megrendelés
-3 kg felett postai díjszabás alapján

Átvételi lehetőségek:
-Hagyományos átvétel: a Magyar Posta (MPL) házhoz viszi a csomagot.
-Rugalmas átvétel: Ön megy el személyesen a csomagért, az Önhöz legközelebbi Posta Pontra, MOL Pontra vagy Csomagautomatához, ebben az esetben 10 munkanapon belül, bármikor átveheti csomagját a postahivatalban vagy a MOL kutakon, vagy 2 munkanapon belül a Csomagautomatánál.


Hagyományos átvétel, házhoz kézbesítés esetén az MPL a küldeményt két alkalommal kísérli meg kézbesíteni a címzett részére. Amennyiben az első kézbesítési kísérlet nem vezetett eredményre, az MPL a küldemény érkezéséről és a kézbesítés megkísérléséről értesítőt hagy hátra. Ha a címzett telefonszáma feltüntetésre került a címiraton, az MPL egyeztet a második kézbesítési kísérlet helyéről és idejéről a címzettel. Az MPL a következő munkanapon ismét megkísérli a küldemény kézbesítését. A második kézbesítési kísérlet sikertelensége esetén az MPL a címhelyen ismételten értesítőt hagy, melyen feltünteti azt a postahelyet, illetve őrzési időt, ahol és ameddig a jogosult átveheti a küldeményt.

Kézbesítés PostaPontra, MOL Pontra esetén az így címzett küldemény esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap lehet.

Kézbesítés Csomagautomatára esetén az MPL a címzett mobiltelefonjára vagy e-mail címére üzenetet küld a csomag hozzáférhetőségéről és az átvételi határidőről, mely az SMS kézbesítését követő 2 munkanap. A csomag az üzenetben kapott azonosító és a telefonszám megadásával vehető ki az automatából. Ha a csomagot a 2 munkanapos határidő alatt nem vették át, a küldeményt beszállítják a postahelyre. Ekkor a címzett elektronikus üzenetben (SMS vagy e-mail) újabb tájékoztatást kap arról, hogy csomagja mely postán került elhelyezésre és meddig veheti át (a feladó megjelölése szerint 5 vagy 10 munkanap áll rendelkezésére).

Fontos, hogy az értesítő nem feltétlenül a postaládájába érkezik, hanem sms-ben vagy az e-mailben is megkaphatja a csomag számát, mellyel átveheti azt.
Rendelése leadása közben kérjük válassza „Az ÁTVÉTELI PONTON veszem át” menüpontot!
Érdeklődés a csomagokkal kapcsolatban:
Telefonszám: 06-40/46-46-46
Email: customer.service@posta.hu
A küldemény nyomon követhető a www.posta.hu/ugyfelszolgalat/nyomkovetes oldalon.

Szállítás:
A megrendelés kiszállítása az áru rendelkezésre állása (raktárról történő szállítás) esetén legkésőbb 3-10 munkanapon belül postai úton történik.
Logisztikai okokból jogosultak vagyunk rész szállítások teljesítésre. Ebben az esetben további szállítási költséget nem számítunk fel.

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Webáruháznak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívj az Ön figyelmét.

A terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Aláírásával elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét díjmentesen biztosítjuk. Az átvételt követően észlelt sérülésért nem vállalunk felelősséget.

7. Szavatosság

7.1. Kellékszavatosság

Ön Webáruházunk hibás teljesítése esetén az M&D product placement-tel szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztói szerződés esetén Ön az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Ön – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy cégünk számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Ön nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az M&D product placement költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az M&D product placement adott okot.

Köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni.

Ön közvetlenül az M&D product placement-tel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az M&D product placement-től vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben az M&D product placement csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája az Ön részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben az M&D product placement bizonyítani tudja, hogy a hiba oka Önnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ön által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Ön a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2. Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

8. Jótállás

Hibás teljesítés esetén az M&D product placement jótállásra köteles. A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás kezdő időpontja a termék Fogyasztónak történő átadásának a napja, vagy ha az üzembehelyezést az M&D product placement vagy annak megbízottja végzi, az üzembehelyezés napja.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az M&D product placement-nek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

- ha az M&D product placement a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát az M&D product placement költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. Az M&D product placement-nek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést mihamarabb napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az M&D product placementet terhelik.

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 8.1. és a 8.2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Szavatosság, jótállás érvényesítése

A termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét személyesen az M&D product placement 1. pontban részletezett elérhetőségei egyikén jelezheti.

9. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetésig az áru a az M&D product placement Magyarországi Fióktelep tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik az M&D product placement irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

10. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (Barion), PayPal fizetés vagy utánvéttel. Az M&D product placement fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra: az M&D product placement GmbH Magyarországi Fióktelep, 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 24., Cégbejegyzés: Budapest Környéki Törvényszék, Cégjegyzékszám: 01-17-000869, Adószám: 25055739-2-43, Számlaszám: 10918001-00000074-51130007 IBAN: HU47 1091 8001 0000 0074 5113 0007, SWIFT / BIC: BACXHUHB.

Kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

11. Kapcsolatfelvétel

Webshopunk az év 365 napján, a nap 24 órájában elérhető.

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken: info@cell-1.hu

A cell-1.hu Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Tel.: 06 1 5333-777*
*(normál díjszabással hívható)

A cell-1.hu Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:
H-P 9:00 – 17:00 óráig

Vagy írhat az ügyfélszolgálat címére:
M&D product placement GmbH Magyarországi Fióktelep, 1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 24.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1. Panaszügyintézés

Ön a termékkel vagy a Webáruház tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 11. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

Az M&D product placement a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Ön a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a panaszról jegyzőkönyvet veszünk fel.

Az M&D product placement a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panaszt egyedi azonosítóval látjuk el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

Az M&D product placement a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén az M&D product placement az elutasítás indokáról tájékoztatja Önt.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az M&D product placement és Ön között esetlegesen fennálló jogvita az M&D product placement-tel folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ön számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Levelezési cím:
Budapesti Békéltető Testület
1253 Budapest, Pf.: 10

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

13. Adatvédelem

Adatvédelmi előírásainkat az Adatvédelem menüpont alatt találja.

14. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Az M&D product placement GmbH magyarországi fióktelep jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

Az M&D product placement fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.01.01.


Az Ön partnere az egészséges életvitelben

A Sanitas 24 Svájcban gyógytermékeket és fizioterápiás készülékeket értékesít a jobb közérzet és az életminőség javítása érdekében.


Az egyedülálló terápiás eszközök és étrendkiegészítő termékek nagymértékben hozzájárulnak a harmonikus Work-Life-Balance kialakításához.Termékeinket forgalmazza az összes svájci gyógyszertár és drogéria is.Már Magyarországon is elérhető!